Blog


KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP, EKSİK İFA VE İSKAN SORUNU

Ayıplı mal ve eksik ifa sorununun konu olduğu davalar, asliye hukuk ve tüketici mahkemelerini oldukça meşgul eden dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle bu durum kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konularında yoğun olmaktadır. Bu makalemizde kentsel dönüşüm karşılığı yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vaadedilen vasıflardan birinin eksik olması halinde sorumluluğun kimin üzerinde olduğunu ve bu eksikliğin hukuki niteliğinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNA GÖRE ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Burada adam çalıştıran kusurlu olmasa bile kendi fiili ile sebebiyet verdiği zararlardan, kimsenin kusurlu olmaması halinde çalışanın zarara katlanması hakkaniyete aykırı olduğu düşünüldüğünden burada adam çalıştıran sorumlu tutulmaktadır. Adam çalıştıranın kusurunun olması bu maddeye gidilebilmesi için gerekli değildir, çalışanın kusuru bulunmasa dahi adam çalıştıran sorumlu olacaktır. Kısacası kusursuz sorumluluk ilkesi geçerlidir.

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bir kimse ad ve soyadı değiştirmek için mahkeme yoluna başvurabilir. Ancak Türk Medeni Kanunu madde 27’ye göre ad ve soyadı değiştirmek ancak haklı bir sebebe dayanarak yapılabilmektedir. Haklı sebep kavramı oldukça geniş açıklanabilir.

TAPU İPTAL VE TESCİLİ DAVASI

Tapu iptal ve tescili davası asliye hukuk mahkemelerinde sıkça karşılaşılan bir dava türüdür. Bu dava türü özellikle miras aşamasında olan kişilerde gündeme gelebilmektedir. Tapu iptal ve tescili davası kavramını anlamak için gayrimenkul hukuku ile ilgili bazı kavramları ele almak gerekir. Öncelikle açıklamak gerekirse taşınmaz mülkiyetininkonusunu üç şey oluşturur;

MARKA VE PATENT TESCİLİ VE TESCİL İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Marka ve Patent Tescili özellikle Kobi ölçütünde firmalarımızın kurumsallaşma yolundaki ilk adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuyu açmak için öncelikle patentin tanımını yapmak gerekir. Patent, buluş yapmayı özendirmek, yenilikleri ve yaratıcı fikri teşvik etmek ve 3. Kişilerin kullanma, satma, üretmesini engelleme hakkı olan buluşun ya da kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.

VERGİ SUÇ VE CEZALARI

Vergi, devletin ya da devletin yetkilendirdiği kamu tüzel kişilerinin kamu harcamalarını karşılamak üzere yasalar çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin ödeme gücü üzerinden zora dayanarak ve karşılıksız olarak aldığı parasal değerlerdir. Bu yazımızda vergi usul kanuna göre vergi suç ve cezaları konusunu ele alacağız. Öncelikle verginin hangi olgular üzerine şekillendiğini ele almak gerekmektedir. Şöyle ki vergi;

USULSÜZ TEBLİGAT VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

ebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır ancak kendisine tebligat yapılacak kimsenin kabulü halinde ona adresinden başka bir yerde de tebligat yapılabilir. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın MERNİS’te bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İzale-i Şuyuu)

Ortaklığın giderilmesi davası Yargıtay içtihatlarında şu şekilde tanımlanmaktadır: “Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.”

TEMİNAT SENEDİ

Teminat senedi ile aslında kişi borç altına girmemekte yapacağını söz verdiği işin tam ve eksiksiz olarak zamanında tamamlanacağının garantisini vermektedir. Söz verildiği gibi zamanında ve tam olarak iş tamamlanmadığı durumlarda, bu senette yer alan teminat hükümleri geçerli olacaktır. Anlaşılacağı üzere teminat senedi kişiyi borç altına sokan bir senet değildir. Kişi bu senedi imzalaması ile verdiği taahhüdü yerine getirmediği takdirde sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

Anlaşmalı boşanma davaları dışında kalan her türlü boşanma nedenine dayalı olarak açılmış olan ve eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri konusunda bir anlaşmanın bulunmadığı boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denir. Tarafların velayet, nafaka, mal paylaşımı vs. gibi konularda anlaşmazlık içine düşmesi davanın çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi sonucunu doğurur.