Blog


HAKSIZ İŞGAL VE ECRİMİSİL TAZMİNATI

Kanun veya sözleşmeden doğan bir hakkın kullanılması o şey üzerinde tamamen serbest bir tasarruf hakkı tanımaz. Hukuken taşınmaz üzerinde kurulan fiili hakimiyetin sınırları çizilmiştir. Hak sahibi olmayan kişi tarafından, sahibinin rızası olmadan taşınmazın kullanılmasına “haksız işgal” denir. Haksız işgal için en önemli husus haksız olması ve bir hakka dayanmamasıdır. Kişinin arazisini sahibinin rızası olmadan ekip biçmek buna örnek gösterilebilir.

EVLİLİĞİN İPTALİ

Evliliğin iptali, Türk Medeni Kanununa uygun olarak resmi memurun önünde yapılmış olan evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Türk Medeni Kanunu’nun 145-160. Maddesinde evliliğin iptali hükümleri düzenlenmiştir. Kanunda sınırlı sebeplerle evliliğin iptali düzenlenmiştir. Bu sebepler dışında evliliğin iptali istenemez.

TİCARET VE İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde tarafların arasındaki uyuşmazlığı mahkeme dışı yollarla uzman bir üçüncü kişi yardımıyla çözüme ulaştırma yöntemidir. Bu yöntemle en hızlı şekilde sonuca ulaşmak amaçlanır. Arabulucu tarafsız davranarak, sistematik teknikler uygulayarak tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmeyi sağlar.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU

Uyuşturucu kullanma veya uyarıcı madde kullanma için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak Türk Ceza Kanununda kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altında ve 191. Maddede düzenlenmiştir. Şöyle ki;

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA DENETİMLİ SERBESTLİK, KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTLARI

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE YAPTIRIMLARI

Çek, Türk Ticaret Kanun’unun 780. Maddesine göre düzenlenmiş bir kıymetli evrak türüdür. Kanun koyucunun varmak istediği amaca ulaşmamış olsa da ülkemizde ticaret hayatında en önemli vadeli ödeme aracı olarak kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Kanun maddesindeki bütün zorunlu unsurları taşıyan çek yasal süresi içerisinde bankaya ibrazı halinde banka tarafından çekin karşılığı ödenir. Tüm öngörülen koşulları kanuna uygun olarak yerine getiren hamil, keşidecinin banka hesabında çekin miktarını ödemeye yetecek kadar bakiyesinin olmaması durumunda çeke “karşılıksız” şerhi konulur.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları göz önüne alarak, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.

KAT MÜLKİYETİ VE ORTAK GİDERLERE KATILIM USULÜ

Kat Mülkiyeti Kanununda ortak kullanım alanları ve ortak giderleri sorunu toplu yapılarda özellikle gündeme gelmektedir. Bu yazımızda bu konudaki ayrımları yapacağız. Öncelikle Kat Mülkiyetini tanımlamak gerekirse tamamlanmış bir yapının kat, daire gibi başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde o gayrimenkulün maliki veya ortakları tarafından bağımsız olarak mülkiyet hakkı kurulabilir.

HIRSIZLIK SUÇU VE AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLERİ

Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı işlenen suçlarda incelenmiş ve TCK madde 141ve 147 arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunu TCK madde 141 şu şekilde tanımlar: “ Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

TÜRK CEZA KANUNA GÖRE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı Suçlar Başlığı altında ve 116. Maddede düzenlenmiştir: “Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”