Blog


MİRASIN REDDİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Mirasın reddi işlemleri Türk Medeni Kanunu’nda ele alınmıştır. Konuyu ele alan hükümler TMK 605 ile 623. Madde arasında düzenlenmiştir.Miras bırakanın ölmesi sonucu ölenin yasal ve atanmış mirasçıları tarafından ölenden geriye kalan mallar, alacak veya borçlardaki haklarından vazgeçilmesine mirasın reddi denir. Anlaşılacağı üzere bu red sadece yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilmektedir.

ŞANTAJ SUÇU VE UNSURLARI

Şantaj suçu Türk Ceza Kanununda hürriyete karşı suçlar başlığı altında ve 107. Maddede düzenlenmiştir; “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi Kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

TEHDİT SUÇU VE UNSURLARI

Tehdit suçu hürriyete karşı suçlar başlığı altında ve 106. Maddede düzenlemiştir. “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MALA ZARAR VERME SUÇU AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETİCİ SEBEPLERİ

“(…)TCK’nın 44. maddesine göre, “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.” Örneğin; fail, bıçağı kalbine saplayarak maktulu öldürürken, onun gömleğini de kesmiştir, yâni bir fiille hem insan öldürme hem de, mala zarar verme suçunu işlemiştir. Bu durumda fail, yalnızca cezası daha ağır olan insan öldürme suçundan sorumlu olacaktır. 765 Sayılı TCK’nın sisteminde; aynı neviden fikri içtima hükümleri yani, TCK’nın 43/2. maddesinin karşılığı yoktur. Hırsızlık suçu, TCK’nın 43/ son fıkrasında sayılan istisnalardan olmadığı için, aynı neviden fikri içtima hükümlerinin uygulanabileceği başlıca suçlardandır ve mağdur sayısınca hırsızlık suçunun oluşacağı görüşü de 765 Sayılı TCK dönemine ait bir görüştür.(…)”

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmiş olsa dahi bu nedenin geçersiz olduğu iddiasının konu olması ile gündeme gelmektedir. Haksız bir şekilde neden belirtilmeksizin iş sözleşmesinin işverence feshi gerçekleşiyorsa bu durumda işçi, işe iade davası açabilir.

TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE HAKARET SUÇU

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

KEFALET SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE İSTİSNALARI

Kefalet sözleşmesi borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ödeyeceğini alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilebilir. Kanuni bir tanım yapmak gerekirse kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI NOKTASINDA ALT İŞVEREN VE ASIL İŞVEREN SORUMLULUĞU

Kıdem tazminatı ve işçilik alacakları noktasındauygulamada en sık rastlanılan sorulardan biri de iş davası sürecinde alt işveren ve asıl işveren arasından davada taraf olarak kimi göstereceğimiz, zararımızı kimden gidereceğimiz sorunu yer almaktadır. Hatta bazı davalarda bu sorun husumetten davanın reddedilmesine bile yol açmaktadır. Öncelikle asıl işverenin de İş Kanunu madde 2 uyarınca sorulu olduğunu belirtmek isteriz. İş Kanunu madde 2 ‘de;

KAT KARŞLIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIP, EKSİK İFA VE İSKAN SORUNU

Ayıplı mal ve eksik ifa sorununun konu olduğu davalar, asliye hukuk ve tüketici mahkemelerini oldukça meşgul eden dava türlerinin başında gelmektedir. Özellikle bu durum kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konularında yoğun olmaktadır. Bu makalemizde kentsel dönüşüm karşılığı yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde vaadedilen vasıflardan birinin eksik olması halinde sorumluluğun kimin üzerinde olduğunu ve bu eksikliğin hukuki niteliğinin ne olduğunu inceleyeceğiz.

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Burada adam çalıştıran kusurlu olmasa bile kendi fiili ile sebebiyet verdiği zararlardan, kimsenin kusurlu olmaması halinde çalışanın zarara katlanması hakkaniyete aykırı olduğu düşünüldüğünden burada adam çalıştıran sorumlu tutulmaktadır. Adam çalıştıranın kusurunun olması bu maddeye gidilebilmesi için gerekli değildir, çalışanın kusuru bulunmasa dahi adam çalıştıran sorumlu olacaktır. Kısacası kusursuz sorumluluk ilkesi geçerlidir.