Kategori: CEZA HUKUKU


UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU

Uyuşturucu kullanma veya uyarıcı madde kullanma için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak Türk Ceza Kanununda kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altında ve 191. Maddede düzenlenmiştir. Şöyle ki;

YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA DENETİMLİ SERBESTLİK, KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTLARI

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.

KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU VE YAPTIRIMLARI

Çek, Türk Ticaret Kanun’unun 780. Maddesine göre düzenlenmiş bir kıymetli evrak türüdür. Kanun koyucunun varmak istediği amaca ulaşmamış olsa da ülkemizde ticaret hayatında en önemli vadeli ödeme aracı olarak kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Kanun maddesindeki bütün zorunlu unsurları taşıyan çek yasal süresi içerisinde bankaya ibrazı halinde banka tarafından çekin karşılığı ödenir. Tüm öngörülen koşulları kanuna uygun olarak yerine getiren hamil, keşidecinin banka hesabında çekin miktarını ödemeye yetecek kadar bakiyesinin olmaması durumunda çeke “karşılıksız” şerhi konulur.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU

Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Esrar kullanma alışkanlığı olanların bunları göz önüne alarak, birkaç aylık ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda esrar maddesini ihtiyaten yanlarında veya ulaşabilecekleri bir yerde bulundurabildikleri de adli dosyalara yansıyan ve bilinen bir husustur. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları halinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.

HIRSIZLIK SUÇU VE AĞIRLAŞTIRICI SEBEPLERİ

Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda malvarlığına karşı işlenen suçlarda incelenmiş ve TCK madde 141ve 147 arasında düzenlenmiştir. Hırsızlık suçunu TCK madde 141 şu şekilde tanımlar: “ Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”

TÜRK CEZA KANUNA GÖRE KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu Türk Ceza Kanununda Hürriyete Karşı Suçlar Başlığı altında ve 116. Maddede düzenlenmiştir: “Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TÜRK CEZA KANUNA GÖRE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Göçmen kaçakçılığı suçu Türk Ceza Kanununda uluslararası suçlar başlığı altında ve 79. Maddede düzenlenmiştir. Ancak bu suç gerçek uluslararası suçlardan biri değildir. Bu başlık altında düzenlenmesinin sebebi sınır aşan sınır ötesi bir suç olmasından kaynaklanmaktadır.

TÜRK CEZA KANUNUNA GÖRE KASTEN ÖLDÜRME

Eğer bir kişi kasten öldürme suçunu gerçekleştirecekken icrai hareketlere başlamış ancak öldürme eylemi gerçekleşmeden kendiliğinden vazgeçmiş ise bu durumda gönüllü vazgeçme söz konusudur. Gönüllü vazgeçme hâlinde kişiye ceza verilmemekte, ancak o ana kadar yapılan hareketler ayrıca bir suç oluşturuyorsa sadece o suçtan sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla fail kasten öldürmeye teşebbüsten dolayı cezalandırılır. Ancak fail öldürme eylemini kendi isteğiyle değil de başkalarının eyleminden dolayı icraat edemiyorsa bu durumda gönüllü vazgeçme söz konusu olmayacaktır.

ŞANTAJ SUÇU VE UNSURLARI

Şantaj suçu Türk Ceza Kanununda hürriyete karşı suçlar başlığı altında ve 107. Maddede düzenlenmiştir; “Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi Kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

TEHDİT SUÇU VE UNSURLARI

Tehdit suçu hürriyete karşı suçlar başlığı altında ve 106. Maddede düzenlemiştir. “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.