Kategori: İCRA VE İFLAS HUKUKU


TİCARET VE İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde tarafların arasındaki uyuşmazlığı mahkeme dışı yollarla uzman bir üçüncü kişi yardımıyla çözüme ulaştırma yöntemidir. Bu yöntemle en hızlı şekilde sonuca ulaşmak amaçlanır. Arabulucu tarafsız davranarak, sistematik teknikler uygulayarak tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmeyi sağlar.

KEFALET SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE İSTİSNALARI

Kefalet sözleşmesi borçlunun sözleşmeden doğan borcunu ödeyeceğini alacaklıya karşı garanti ettiği sözleşme olarak nitelendirilebilir. Kanuni bir tanım yapmak gerekirse kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.

USULSÜZ TEBLİGAT VE ŞİKAYET PROSEDÜRÜ

ebligat, tebliğ yapılacak kişinin bilinen en son adresine yapılır ancak kendisine tebligat yapılacak kimsenin kabulü halinde ona adresinden başka bir yerde de tebligat yapılabilir. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın MERNİS’te bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adres olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

TEMİNAT SENEDİ

Teminat senedi ile aslında kişi borç altına girmemekte yapacağını söz verdiği işin tam ve eksiksiz olarak zamanında tamamlanacağının garantisini vermektedir. Söz verildiği gibi zamanında ve tam olarak iş tamamlanmadığı durumlarda, bu senette yer alan teminat hükümleri geçerli olacaktır. Anlaşılacağı üzere teminat senedi kişiyi borç altına sokan bir senet değildir. Kişi bu senedi imzalaması ile verdiği taahhüdü yerine getirmediği takdirde sorumluluğu olduğunu kabul etmektedir.