Kategori: İŞ HUKUKU


TİCARET VE İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Arabuluculuk, günümüzde tarafların arasındaki uyuşmazlığı mahkeme dışı yollarla uzman bir üçüncü kişi yardımıyla çözüme ulaştırma yöntemidir. Bu yöntemle en hızlı şekilde sonuca ulaşmak amaçlanır. Arabulucu tarafsız davranarak, sistematik teknikler uygulayarak tarafların iletişim kurmasını ve çözüm üretmeyi sağlar.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞE İADE DAVASI

İşe iade davası iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmiş olsa dahi bu nedenin geçersiz olduğu iddiasının konu olması ile gündeme gelmektedir. Haksız bir şekilde neden belirtilmeksizin iş sözleşmesinin işverence feshi gerçekleşiyorsa bu durumda işçi, işe iade davası açabilir.

KIDEM TAZMİNATI VE İŞÇİLİK ALACAKLARI NOKTASINDA ALT İŞVEREN VE ASIL İŞVEREN SORUMLULUĞU

Kıdem tazminatı ve işçilik alacakları noktasındauygulamada en sık rastlanılan sorulardan biri de iş davası sürecinde alt işveren ve asıl işveren arasından davada taraf olarak kimi göstereceğimiz, zararımızı kimden gidereceğimiz sorunu yer almaktadır. Hatta bazı davalarda bu sorun husumetten davanın reddedilmesine bile yol açmaktadır. Öncelikle asıl işverenin de İş Kanunu madde 2 uyarınca sorulu olduğunu belirtmek isteriz. İş Kanunu madde 2 ‘de;

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU

Burada adam çalıştıran kusurlu olmasa bile kendi fiili ile sebebiyet verdiği zararlardan, kimsenin kusurlu olmaması halinde çalışanın zarara katlanması hakkaniyete aykırı olduğu düşünüldüğünden burada adam çalıştıran sorumlu tutulmaktadır. Adam çalıştıranın kusurunun olması bu maddeye gidilebilmesi için gerekli değildir, çalışanın kusuru bulunmasa dahi adam çalıştıran sorumlu olacaktır. Kısacası kusursuz sorumluluk ilkesi geçerlidir.

CEZA VE TAZMİNAT HUKUKU KAPSAMINDA İŞ KAZASI

İş kazası meydana geldikten sonra işveren tarafından, kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Ancak, bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Bildirim işveren tarafından yapılmamış ise kazalı işçi tarafından yerine getirilmelidir.

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA İŞ SÖZLEŞMELERİ

İş Hukukunda ücretli izin esas, ücretsiz izin istisnadır. Ücretsiz izin vermek isteyen işveren, bu durumu mutlaka işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçi de 6 gün içinde bu durumu kabul ederse işveren işçiyi ücretsiz izne çıkarabilir. İşveren işçinin yazılı onayı olmadığı takdirde işçiyi ücretsiz izne çıkmaya zorluyorsa bu durumda işçinin haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakları gündeme gelecektir.