YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA DENETİMLİ SERBESTLİK, KOŞULLU SALIVERİLME ŞARTLARI


yeni infaz düzenlemesi

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme şartları önemli ölçüde değişmiş olup birçok kişiyi yakından ilgilendirmektedir. bu noktayı

Denetimli Serbestlik Nedir? 

            Denetimli serbestlik, “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumda bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların
sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir. Bu sayede hükümlünün sosyal hayata daha hızlı adapte olabilmesini, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının değiştirilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesihedefleyen bir uygulamadır.

Yeni İnfaz Düzenlemesi

Bu yazımızda 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanuna getirilen yeni düzenlemeler ışığında denetimli serbestlik ve koşullu salıverme oranlarını inceleyeceğiz.

15.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler kapsamında 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunun geçici madde 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre 30.03.2020 tarihinden önce işlenen istisna suçlar hariç olmak üzere üç yıllık denetimli serbestlik uygulanmaya başlamıştır. Buradaki en önemli husus suç tarihinin 30.03.2020’den önce olmasıdır.Mahkûmiyetin daha sonra kesinleşmesi durumunda da hükümlü hakkında yeni hükümler uygulanacaktır.

30.3.2020 tarihine kadar işlenen işlenen istina suçlar hariç olmak üzere; 

 1. 5275 Sayılı Kanunun 105/A gereğince denetimli serbestlik üç yıl uygulanacaktır.
 2. 5275 Sayılı Kanunun 107/2 gereğince koşullu salıverilme oranı ½ ye indirilecektir.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (İstisna Suçlar)

 • Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), 
 • Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), 
 • İşkence suçu (madde 94 ve 95), 
 • Eziyet suçu (madde 96), 
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), 
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), 
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) 
 • İkinci Kitap, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar 
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere 5275 sayılı Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıllık” sürenin, “üç yıl” olarak  uygulanır.

Özellikle belirtmekte fayda vardır ki, bu sayılan suçların 30.03.2020 tarihinden önce işlenmesinde dahi bu kanun hükümleri uygulanmaz. Yukarıda sayılan suçlar bakımından koşullu salıverilme oranları kanunda sabit olup indirime gidilmemiştir.  

Yukarıda açıklanan kanun maddesini bir örnekle açıklamak gerekirse; 

 • Hükümlünün yukarıda sayılan suçlar hariç olmak üzere herhangi bir suçtan 6 yıl hapis cezası olması durumunda öncelikle ceza evine girmeden ½ koşullu salıverilme oranı uygulanır. Kalan 3 yıllık hapis cezasını da yeni denetimli serbestlik süresi içerisinde (üç yıl) içerisinde tamamlayarak hiç ceza evine girmeden hükümlü cezasını infaz etmiş olacaktır.

Hakkında yakalama kararı olan hükümlüde suç işleme tarihi 30.03.2020 den önce ise teslim olduktan sonra bu kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.

Artık Kapalı Cezaevinde Olanlarda Denetimli Serbestlikten Yararlanabilecek

 • Eski düzenlemeye göre denetimli serbestlikten kapalı cezaevlerinde hükümlülerin yararlanması için açık infaz kurumlarına geçmesi gerekiyordu. Geçici madde 6/3 ile “iyi hâlli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanır” kapalı ceza evinde olanlar da bu haktan yararlanabilecektir.
 • İnfaz savcılığı tarafından yeniden düzenlenecek müddetname ile cezaevi idaresi tarafından hazırlanacak olan rapordan sonra Denetimli Serbestlik uygulanacaktır.

Sıfır-Altı Yaş Grubu Çocuğu Bulunan Kadın Hükümlüler İle Yetmiş Yaşını Bitirmiş Hükümlüler Hakkında 

 1. 5275 Sayılı Kanunun Geçici Madde 6/2 gereğince, 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıllık” süre, “dört yıl” olarak uygulanır.
 • Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.
 • Burada dikkat edilmesi gereken hususu suçun 30.03.2020 tarihinden önce işlenmiş olması gerekir.
 • Aşağıdaki istisna suçlar dışında bir suç türü olması gerekir;

Türk Ceza Kanununun 

1-kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), 

2-cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105)

3- özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) 

4-İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar 

Çocuk Hükümlüler Bakımından

 • Yine en önemli husus 30.03.2020 tarihinden önce suçun işlenmiş olması gerekir.
 • 5275 Sayılı kanunun 107/2 maddesindeki şartlı salıverilme oranı ½ ye düşürülmüştür.
 • Sayılan istisna suçlar dışında ise geçici madde 6/1 gereğince denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır.

-Geçici madde 6/4 gereği; “(…)hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün; onsekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.(…)”

İnfaz savcılığı tarafından yeni düzenlemeler kapsamında müddetnamesi düzenlenecektir. Cezaevi idaresi tarafından hazırlanan rapor ile denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanabilecektir.

İstisna Suçlar Bakımından Koşullu Salıverilme Oranı

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında 5275 sayılı kanunun 107/2 maddesindeki oran ½ ye düşürülmüştür.

Aşağıdaki istisna suçlar bakımından ise koşullu salıverilme oranı 2/3;

Türk Ceza Kanununun; 

*Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

*Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar

*İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar

*Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç)

reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) 

cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar

*Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar

*Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar

Çocuklar hakkında ise;

* Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

*Terör suçları,

*Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyetler çerçevesinde işlenen suçlarda,

Cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

https://resmigazete.gov.tr

0 Paylaşımlar