İDARE HUKUKU


İdare ve vergi hukuku alanında yaptığımız çalışmaların başında devlet teşkilatında bulunan idarelerin ve mercilerin yaptıkları iş ve işlemlere ilişkin işlemi yapan idareye başvuru yapılması ile başlamaktadır. Bu başvuru neticesinde sonuç alınmaması halinde ise gerekli süre ve yetkili mahkemelerde davaların açılması ile devam edilmektedir. 

Vergi hukukunda ise uyuşmazlıkların çoğu ihbarname yahut ödeme emirleri ile başlayan süreçte görülmektedir. Herhangi bir vergi kaybına sebep olunması halinde vergi denetleme kurulu yahut vergi idaresinin yaptığı inceleme neticesinde ağır vergi cezaları tahakkuk ettirilmekte ve bu cezalar ödeme emirleri yahut ihbarnameler ile tüzel kişi ve şahıslara bildirilmektedir. Büromuz özellikle bu ihbarname ve ödeme emirlerinin ardından gelişen süreçte yoğun olarak çalışmaktadır. Bunun öncesinde de uzlaşı prosedürü kapsamında büromuz etkin çalışma metodu ile kişilerin vergi kapsamında gelişen süreci yönetmektedir. 

Büromuzun idare ve vergi hukuku alanında başlıca çalışma alanları şunlardır;

  • İdari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin davalar
  • İdare tarafından verilen cezalara ilişkin iptal davaları
  • Kamulaştırma davaları 
  • İdareye yapılan başvuru ve itirazlar
  • Vergi cezalarının iptaline ilişkin davalar
  • Uzlaşı prosedürü kapsamında idare ile müzakerelerin yürütülmesi